Page 33

rajamme_vartijat_1_2017

vot siirretään sopimustoimittajalle va-rusteltavaksi.    Varustelijan kanssa pidetään tekni-nen rakennepalaveri alkuvuodesta, kun hankittavat ajoneuvomallit ovat selvillä ja Rajavartiolaitoksen saama rahoitus on varmistunut. Kyseisessä palaverissa käy-dään läpi ajoneuvon varustelussa huo-mioitavat materiaalit, asennustekniikat ja -kohdat. Palaveri on erittäin tärkeä, koska siinä laadituilla spekseillä aloite-taan ajoneuvojen varustelun tuotanto-vaihe. Kun varustelu etenee sopimus-toimittajalla ja ajoneuvo alkaa valmistua, pidetään sopivissa ajankohdissa välitar-kastuksia, joissa todetaan työvaiheiden oikeellisuus ja työn laadukkuus sovitun mukaisesti. Välitarkastuksissa voidaan ja ehditään vielä puuttumaan mahdollisiin virheellisiin asennusvaiheisiin tai mate-riaalivalintoihin. Tarkka luovutuskatselmus Kun varustelut on saatu valmiiksi (yleensä loppuvuodesta), järjestetään toimittajan kanssa yhteinen katselmus ajoneuvojen luovutusta varten. Vastaan-ottotarkastukseen 33 RAJAMME VARTIJAT osallistuvat ainakin ajoneuvon vastaanottavan hallintoyk-sikön edustaja, materiaaliyksikön edus-taja sekä Valtorin ja tietotekniikkayk-sikön edustajat. Jokaisesta ajoneuvosta laaditaan erillinen tarkastuspöytäkirja.    Ajoneuvojen luovutustilaisuus on suunniteltu nykyisin kaksipäiväisek-si, joka mahdollistaa pienien puuttei-den korjaamisen heti niin, että auto siirtyy toimintavalmiina hallintoyksiköi-den palvelukseen. Kyseisellä menettelyl-lä vähennetään reklamointien määrää ja ajoneuvot ovat nopeammin käytettävis-sä operatiivisessa toiminnassa.   Itärajalle sijoitettavat Rajavartio-laitoksen operatiiviset ajoneuvot ovat mukana EU:n rahoitushankkeissa. Nyt käynnissä on Sisäisen turvallisuuden rahaston hanke ”Partioajoneuvokalus-ton uudistaminen”, jonka hankinnoista EU palauttaa Rajavartiolaitokselle 75  % hankintahinnasta. Hankkeen projekti-päällikkönä toimii yliluutnantti Lauri Saukko materiaaliyksiköstä. Ajoneuvot ovat Rajavartiolaitoksen yhteinen resurssi ja teknillisen osaston materiaaliyksikön vastuulla. Kaksipäiväisessä luovutustilaisuudessa tarkistetaan, että autot ovat varmasti tilatun mukaiset hallintoyksiköiden käyttöön.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above