Page 35

rajamme_vartijat_1_2017

Alusyksikön päällikkö Gunnar Holm toimi vartiolaiva Turvan hankepäällikkönä aluksen rakennusaikana. Hanke kesti kokonaisuudessaan liki kymmenen vuotta. asiat. Yllätyksiä sattuu silti. Esimerkiksi Turvassa erään lattian kuvio oli laitettu väärinpäin.    Suurin yllätys oli kuitenkin se, että STX:n Rauman telakka, jossa Turvaa valmistettiin, päätettiin sulkea.    – Tiedon julkistamisen jälkeen avainhenkilöt katosivat. Telakan projek-tipäällikkö pärjäsi hyvin, vaikka hän oli melkein mahdottoman tilanteen edessä. Tuotekehitystä yhteistyönä Alushankkeen läpi vieminen ei ole tyl-sää työpöydän takana tapahtuvaa virka-miestyötä.   – Hanketyö on värikästä ja vauh-dikasta. Projektipäällikön on hommaan ryhtyessään hyväksyttävä se, että hän juoksee toimittajan ja valmistajien aika-taulujen mukaan. Tilaaja ei saa jarruttaa hanketta. 35 RAJAMME VARTIJAT    Hankkeesta tulee yleensä sitä on-nistuneempi, mitä varhaisemmassa vai-heessa tilaaja, toimittaja ja alihankkijat pääsevät tekemään yhteistyötä. Tilaaja ei välttämättä tiedä, mitä mahdollisuuksia on tarjolla. Eikä toimittaja tai alihankki-ja tunne tarkkaan, mihin tarkoitukseen jotain tilaajan toivomaa asiaa käytän-nössä aiotaan soveltaa. Tuotekehitys on yhteistyötä.    – Lopputulos on huono, jos tilaaja ei tiedä, mitä haluaa, eikä toimittaja tie-dä, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on olemassa.    Gunnar Holm vastaa 4–8 hank-keesta kerrallaan. Se, kuinka paljon ne häntä työllistävät, riippuu projektipäälli-köistä. Jos he hoitavat tehtävänsä hyvin, tehtäviä on vähemmän ja päinvastoin.    Nyt on käynnissä kiinnostava kokeellinen merivenehanke. Venettä rakennetaan parhaillaan ja se toimite-taan Rajavartiolaitokselle vuoden 2017 lopussa. Parhaillaan on menossa myös kilpailutus 23 RIB-veneen sarjasta. Näi-den lisäksi on meneillään täydennyshan-kintoja Turvalle, jonne hankitaan muun muassa sukeltamisen tehokkuutta lisää-vää kalustoa.    Holm nauttii työstään, jossa saa aikaan käsin kosketeltavia tuotteita, joi-den avulla ihmiset pääsevät tekemään tärkeitä töitä. Projekti konkretisoituu, kun alus ilmestyy rantaan.    – Laivan tullessa satamaan ajatte-len, että ”vau, tällaista tulee, kun täytte-lee papereita”, Gunnar Holm myhäilee mutta korostaa, ettei hanketoiminta ole yhden miehen show. Se on monen am-mattilaisen yhteistyötä.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above