TEKNIK MÖJLIGGÖR OCH UTMANAR

rajamme_vartijat_1_2017

LEDARE LEADING ARTICLE . . TEKNIK MÖJLIGGÖR OCH UTMANAR 4 RAJAMME VARTIJAT TECHNOLOGY BOTH ENABLES AND CHALLENGES Digitalisation is the word of the day. Although the word has been repeated ad nauseam, and although technologi-cal development has taken huge leaps for decades now, the chasm between our current procedures and those enabled by technology is exceptionally wide at this precise moment. The chasm exists, because our thinking is still strongly influenced by the previous great change, industrialisation. When we talk about digitalisation, we are talking about bridging that chasm. A second great transition is marching alongside digitalisation, fuelled by artificial intelligence and robots becoming more common. There is good reason to believe that technical development will provide new tools and performance for the Finnish Border Guard to uti-lise as well, whether we want it or not, and perhaps sooner than we can even imagine. Indeed, this is a moment of introspection for us. Are we mentally prepared to put our trust on constantly developing technology? Are our operational prerequisites in bal-ance with these opportunities and challenges?    Many pundits have attested that the challenges in develop-ing operations are not related to technological performance as such, but to how we could utilise the technology more efficiently. I do not disagree. So, when we talk about developing our own Finnish Border Guard, we are naturally talking about discovering future technology and the possibilities of procuring it, but first and foremost, we are talking about revising our procedures so that we have the courage and know-how to utilise the oppor-tunities provided by advancing technology. In addition to opera-tive and technical issues, we must also take into consideration aspects related to authority and the personnel’s know-how in the development of new capabilities. Our work culture must also encourage taking more liberties, as playing safe will not result in success, nor will it ever create anything new. New and unique can be created through agile experimentation and continuous improvements without fearing failure.    A coin always has two sides. It is wise to remember that, parallel to all the good progress, the evil underworld has also developed and keeps on developing. In addition to opportunities, there are risks involved in technology, challenging us as individu-als and as a society. We must take care of threat identification, risk management, the development of technical information se-curity, maintenance of surveillance and response capacities, and preparedness for disruptions. The promotion of digitalisation and ensuring cybersecurity must be strongly linked and well balanced.   The Technical Department of the Headquarters of the Finnish Border Guard is responsible for handling the FBG’s tech-nical matters from planning to implementation. The depart-ment’s personnel work in ten locales around Finland, providing services to the FBG’s other personnel. We make things possible professionally, reliably and through cooperation.   The theme of this issue is the technical sector. On the pages of this issue, you can find introductions to people and things in the sector. I hope you will find this issue interesting reading, and best wishes to the 98-year-old Border Guard! Colonel Olli Lampinen Head of Technical Department Digitalisering är dagens ord. Även om ordet har upprepats till leda och även om utvecklingen inom teknologi har framskridit enormt i redan flera årtionden, är klyftan mel-lan våra nuvarande verksamhetssätt och verksamhetssätt som möjliggörs med teknologi exceptionellt stor just nu. Klyftan existerar eftersom vårt tänkesätt ännu är starkt förankrat i den förra eran av stor brytning, industrialiseringen. När vi talar om digitalisering, talar vi om att överbrygga den nämnda klyftan. Vid sidan av digitaliseringen framskrider en annan stor förändring, som understöds av att artificiell intelligens och robotar blir allt vanligare. Det finns all anledning att tro att den tekniska utveck-lingen kommer att ge även Gränsbevakningsväsendet nya verktyg och resurser att utnyttja, vare sig vi vill det eller inte och kanske snabbare än vi ens kan föreställa oss. Här har vi all anledning till självrannsakan. Har vi psykisk beredskap att ge oss för den ständigt föränderliga tekniken? Harmonierar våra verksamhets-förutsättningar med dessa möjligheter och utmaningar?    Många säger att utmaningarna i utvecklingen av verksam-heten som sådana inte är relaterade till den teknologiska prest-andan, utan till hur vi ska kunna utnyttja tekniken effektivare. Jag argumenterar inte emot det. När vi talar om att utveckla vårt gränsbevakningsväsende, talar vi förvisso om att hitta framtidens teknik och om möjligheterna att köpa den, men framför allt om att förändra vår praxis för verksamheten så att vi vågar och kan utnyttja de möjligheter som teknologin erbjuder. Vid sidan av operativa och tekniska faktorer måste vi i utvecklingen av prest-andan beakta dimensionerna kring befogenheter och personalens know-how. Om vi alltid spelar med säkra kort, kommer vi inte att klara oss och i vilket fall som helst skapas inget nytt och därför måste vi uppmuntra till modigare beslut inom vår arbetskultur. Det nya och unika uppstår när man vågar prova utan att vara rädd för att misslyckas och genom att kontinuerligt förbättras.    Ett mynt har alltid två sidor. Det är dock vist att minnas att det i takt med all positiv utveckling även har utvecklats och kommer att utvecklas en ondare undervärld. De möjligheter som teknologi erbjuder åtföljs av risker, som utmanar oss både som individer och som samhälle. Vi måste se till att upptäcka hoten, hantera riskerna, utveckla den tekniska datasäkerheten, upprätt-hålla observations- och reaktionsförmågan samt bereda oss på störningssituationer. Mellan främjandet av digitaliseringen och säkerställandet av cybersäkerheten ska det finnas en stark länk och en bra balans.    Den tekniska avdelningen för Gränsbevakningsväsendets stab ansvarar för GBV:s tekniska frågor och ärenden från planering till implementering. Avdelningens personal arbetar på 10 orter på olika håll i Finland och producerar tjänster för GBV:s övriga personal. Vi gör saker möjliga med yrkeskunnighet, tillförlitlighet och samarbete.    Temat för den här publikationen är det tekniska verksamhets-området. I tidningen presenteras frågor och personer inom verk-samhetsområdet. Med önskningar om intressanta lässtunder och våra varmaste gratulationer till 98-åriga Gränsbevakningsväsendet! Överste Olli Lampinen Avdelningschef för tekniska avdelningen


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above