Hur är bra projekt uppbyggda?

rajamme_vartijat_1_2017

Ett bra projekt består av kunniga människor, säger fartygsenhetens chef Gunnar Holm. Ett projekt lyckas när parterna i det förbinder sig att sträva mot gemensamma mål. TEXT: Tiina Komi • FOTO: Nina Kaverinen Fartygsenhetens chef Gunnar Holm fungerade som bevakningsfartyget Turvas projektledare under dess byggnadstid. Projektet pågick i sammanlagt närmare tio år. Hur är bra projekt uppbyggda? På fartygssidan köps inga färdiga produkter, utan de skapas i samar-bete mellan beställaren och leve-rantörerna. Planeringen och byggandet av en produkt kan vara en process som varar i flera år.    Fartygsenhetens chef, huvudingen-jör Gunnar Holm från tekniska avdel-ningen vid staben för Gränsbevaknings- 42 RAJAMME VARTIJAT väsendet har under årens lopp deltagit i otaliga projekt. Han var bland annat projektledare för anskaffningen av hög-sjöbevakningsfartyget Turva.    Holm, som i grunden är utbildad skeppsbyggare, tycker att mottagningen av ett nytt fartyg eller en fartygsserie alltid är lika givande. Det föregås av ett långt projekt, som allt som oftast delas in i ytterligare delprojekt.    Enligt Holm grundar sig ett lyckat projekt på människor som förbinder sig till projektet och förstår vad som efter-strävas med det, oberoende av om det är fråga om en produkt eller en tjänst. Pro-jektledaren måste ha samordningsför-måga och en förmåga att få människor att jobba mot samma mål samt att slut-


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above