Gränsbevakningsväsendets teknik idag

rajamme_vartijat_1_2017

Gränsbevakningsväsendets Tekniska övervakningssystem för lands- och havsgränserna • fasta och mobila sensorer i terrängen och till havs • övervakningskameror med hjälp av vars bilder man kan kontrollera vad som orsakade larmet • dataöverföringssystem med vilket larmuppgifterna och videobilderna kan överföras • inspelningssystem för kamerabilder-na för att inspelningar vid behov ska kunna granskas och ses vid ett senare tillfälle • användargränssnitt, det vill säga en applikation med vilken larmlinjer, sensorer, kameror och larm hanteras samt fältledningen genomförs i ter-rängen, till havs, i fordon, på fartyg och i ledningscentraler (inkl. sjö-räddningsapplikationen 44 RAJAMME VARTIJAT med vilken sjöräddningsuppgifter såväl planeras som leds) Luftfartsutrustningens övervak-ningsanordningar • mycket högpresterande övervak-ningskameror och modern radar-utrustning teknik idag Gränskontrollsteknik • gränskontrollsautomater • trådbundna och trådlösa finger-avtrycksläsare • anordningar för avläsning av rese-dokument • anordningar avsedda för undersök-ning av dokument, till exempel igenkänning av förfalskade pass • flera olika myndigheters register i vilka data söks • användargränssnitt, det vill säga en applikation med vilken gränskontrol-lanten sköter registersökningar och inmatning av data i systemet Brottsbekämpningsteknik • alkomätare • radarhastighetsmätare • anordningar och applikationer avsedda för undersökning av anord-ningar som beslagtagits i brotts-undersökningar • övriga applikationer och datasystem samt register som används tillsam-mans med förundersökningsmyn-digheterna för att utreda brott Militärt försvar • Försvarsmaktens lägesbilds- och ledningssystem Datasystem för förvaltning och stödfunktioner • Hundratals olika applikationer och system, används till exempel till förberedelse och framställning av personal-, material-, dokument-, fastighets- och dataadministrations-frågor, anslagsplanering och uppfölj-ning samt olika projekt. • Videokonferenssystem används dagligen inom GBV och med olika samarbetsparter. Datatrafik och basdatateknik • Utöver mobiltelefoner används VIRVE-radioterminaler, satellittele-foner och VHF-radion till havs etc. • TUVE-arbetsstationer på kontoren och bärbara datorer i portföljen eller fordonen (inkl. fartygen till havs och i luften) gör det möjligt att skapa da-tasäkra fjärrförbindelser och således kunna arbeta mobilt såväl i Finland som utomlands. • De flerkanaliga routrarna i fordonen och på fartygen utnyttjar på olika platser den bästa möjliga datatrafiks-anslutningen vid tidpunkten i fråga.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above