Apua! – Veneilijän turvallisuusopas ilmestynyt

rajamme_vartijat_1_2017

Rajavartiolaitos on johtavana meri-pelastusviranomaisena 52 RAJAMME VARTIJAT laatinut yhteistyössä muiden meripelas-tukseen osallistuvien toimijoiden kanssa Apua! – Veneilijän turvallisuusoppaan helpottaakseen niin veneilyä aloittavien kuin jo kokeneempienkin veneilijöiden varautumista erilaisiin veneilyn vaarati-lanteisiin.   Opas on tulostettavissa maksutto-mana Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta www.raja.fi/veneily.    Oppaassa kerrotaan eri hätämer-kinantovälineiden toiminnasta ja aute-taan veneilijöitä valitsemaan itselleen ja omalle veneilyalueelleen parhaiten soveltuvat hätämerkinantovälineet sekä ymmärtämään välineiden toiminnalli-suuksia ja rajoitteita paremmin.    Oppaan lopussa on veneilyyn liit-tyviä yleisiä ohjeita sekä onnettomuuk-sien varalle laaditut toimintaohjeet. Yhdeksän toimenpidekorttia vaaratilanteiden varalle Huviveneen miehistö on usein pieni. Tällöin ennalta harjoittelun ja toteu-tettujen toimien merkitys korostuu. Esimerkiksi avun pyytämistä, vuotojen tukkimista ja muuta vaurioiden torjun-taa on tärkeä harjoitella. Veneessä olijoi-den on syytä tietää pelastusliivien lisäksi myös sammuttimien, polttoaine- ja kaa-suhanojen sekä vedenalaisten läpivien-tien ja pilssipumppujen sijainnit.    Ennakointi, varovaisuus ja venees-sä pysyminen ovat paras tapa ehkäistä onnettomuuksia vesillä. Esimerkiksi pelastusliivit olisi syytä pitää päällä aina vesillä liikuttaessa.    Rajavartiolaitos on laatinut yhdek-sän hätä- ja onnettomuustilanteiden toi-menpidekorttia veneilijöiden hyödyn-nettäväksi. Nämä kortit ovat osa veneili-jän turvallisuusopasta.    Toimenpidekorttien tarkoitus on toimia veneilijälle muistirunkona ja tu-kena niin merialueella kuin sisävesillä-kin. Kortit on pyritty laatimaan toden-näköisimpiä vaaratilanteita varten ja ne auttavat hädässä olijoita muistamaan, mitä pitää tehdä. Kortteihin on hyvä tutustua etukäteen koko miehistön voi-min, ja kannattaa myös harjoitella niissä käsiteltyjä asioita, jotta onnettomuus- tai vaaratilanteessa kaikki tietäisivät tarvittavat toimenpiteet ja tarvittavan varustuksen.    Apua! – Veneilijän turvallisuusop-paan sekä hätä- ja onnettomuustilan-teiden toimenpidekorttien toivotaan auttavan myös eri veneilyjärjestöjä sekä veneilykoulutusta tarjoavia yhteisöjä ja yrityksiä veneilyyn liittyvässä turvalli-suusvarautumisessa ja -koulutuksessa. Turvallisia ja nautinnollisia veneretkiä! Apua! – Veneilijän turvallisuusopas ilmestynyt TEKSTI: Komentaja Petteri Leppänen


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above