Page 53

rajamme_vartijat_1_2017

Vuosittain noin 4 000 avuntarvitsijaa 53 RAJAMME VARTIJAT • Hätäilmoitus • Mies meressä (MOB) • Konevika / Black out • Aluspalo • Hätäankkurointi • Sairaskohtaus • Karilleajo / yhteentörmäys • Aluksen jättö • Vedessä selviytyminen Tutustu kortteihin etukäteen koko miehistön voimin ja harjoittele niissä käsiteltyjä asioita! Uusimmat versiot veneilijöille tarkoite-tuista hätä- ja onnettomuustilantei-den toimenpidekorteista voi ladata osoitteesta: http://www.raja.fi/ohjeita/ ohjeita_veneilijoille/toimenpidekortit Kortteihin tutustuttaessa ja niitä käytettäessä on hyvä muistaa seuraavat asiat: • Kortit eivät ole sitovia eivätkä velvoittavia. • Kortteja voi muokata oman tarpeen mukaan. • Kortteja voi vapaasti käyttää kaikilla alustyypeillä. • Tyhjille viivoille voi tehdä omia lisämerkintöjä. • Etenkin hälytysohje on hyvä sijoittaa ohjaamoon siten, että se on onnettomuustilanteessa helposti saatavilla. Veneily on rentouttava harrastus, joka tarjoaa myös helpon tavan tutustua luontoon ja uusiin ihmisiin. Jotta venei-ly koettaisiin jatkossakin positiivisena ja tavoiteltavana asiana, veneiltäessä on huomioitava turvallisuusasiat, muut ve-neilijät ja rannalla olijat sekä ympäristö asianmukaisesti.  Rajavartiolaitoksen meripelastus-tilastojen mukaan Suomessa hälytetään apua Rajavartiolaitoksen meripelastuk-sen johtokeskusten kautta noin 2  000 tapaukseen vuodessa. Näistä avunpyyn-nöistä noin 1  600 tapauksessa apuun lähetetään joko viranomaisten tai va-paaehtoisten meripelastusyksikkö. Sisä-vesillä vastaavia veneilijöiden avuntar-peita on suunnilleen yhtä paljon. Vesille varautuminen Merialueella sattuneissa onnettomuuk-sissa ja ulkopuolisen avun tarpeissa noin 6  %:ssa tapauksista on kyse ympäristö- HÄTÄ- JA ONNETTOMUUSTILANTEIDEN TOIMENPIDEKORTIT HUVIVENEILLE olosuhteista, 35  %:ssa teknisistä ongel-mista ja 59 %:ssa inhimillisistä tekijöistä. Merialueella sattuneita onnettomuuksia tarkasteltaessa on havaittu, etteivät kaik-ki veneilijät ole miettineet ennakkoon riittävän tarkasti, kuinka vesillä toimi-taan vaara- ja onnettomuustilanteissa ja miten ulkopuolista apua hälytetään tar-vittaessa. Liian usein vesille on lähdetty ajatuksella, ettei mitään odottamatonta tapahdu.    Nykyisin veneilijöille on tarjolla runsaasti erityyppisiä hätämerkinan-to- ja turvallisuusvälineitä. Valtaosalla veneilijöistä on veneessään perinteisiä pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä (kuten hätäsoihdut ja -raketit), mutta niiden rinnalle on viime vuosina tullut paljon erilaisia elektronisia turvallisuus-välineitä. Näistä vain osa on virallisia hätämerkinantovälineitä, osa taas muita turvallisuusvälineitä.    Useimmiten veneilijöistä on käy-tössä myös muitakin varusteita, jotka eivät ole ensisijaisesti turvallisuusvarus-teita tai hätämerkinantovälineitä, mutta joita voidaan käyttää myös avun pyytä-miseen. Tällaisia välineitä ovat esimer-kiksi matkapuhelimet, jotka soveltuvat myös avun pyytämiseen.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above