Suomenlahden merivartioston johtokeskus päivittyy 2020-luvulle

rajamme_vartijat_1_2017

TEKSTI: Johtokeskuksen päällikkö Petteri Salli Suomenlahden merivartioston johtokeskus päivittyy 2020-luvulle Suomenlahden merivartioston johtokeskuksen (JOKE) uusiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Rajavartiolaitoksen Rajatalo-projekti käynnistyi ja pääkaupunkiseudun toimintoja haluttiin keskittää yhden katon alle. Nykyisissä tiloissa Helsingin Ka-tajanokalla 54 RAJAMME VARTIJAT johtokeskus on toi-minut vuodesta 2004. Jo tuol-loinen muutto oli merkittävä parannus sekä tilojen että teknisten ratkaisujen kannalta ja mahdollisti esimerkiksi koko Suomenlahden alueen rajojen valvon-nan teknisin järjestelmin yhdestä pai-kasta.    Tilojensa puolesta nykyinen keskus olisi voinut palvella vielä pitkälle tule-vaisuuteenkin. Laitteistoja ja työvälinei-täkin on kehitetty pitkin matkaa, mutta teknisen kehityksen laukatessa vauhdilla eteenpäin alkaa ikä vääjäämättä jossain vaiheessa painaa ja vanhan pohjan pääl-le uudistaminen on aina haastavaa.    Nykyisestä JOKEsta tuttu yhteys Liikenneviraston alusliikennepalvelu-keskukseen (VTS) säilyy muuton jäl-keenkin, kun myös VTS muuttaa Rajata-loon. Tämän napanuoran säilyttämisellä varmennetaan meripelastukselle tärke-än VHF-radioverkon käyttöä sekä ylläpi-detään jatkossakin matala kynnys yhtei-siä intressejä omaavien viranomaisten väliselle tiedonvaihdolle esimerkiksi merenkulun vaaratilanteisiin liittyen. Turun johtokeskus mallina Hyvän lähtökohdan uuden JOKEn suunnittelulle tarjosi muutama vuosi sit- ten uusittu Meripelastuskeskus Turku. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan Turun keskuksen lukuisat hyvät ominai-suudet ja hiomaan muutamia yksityis-kohtia entistä paremmiksi.  Turun keskuksen henkilöstölle projektin alussa teetetty kysely tarjo-si paljon ajatuksia suunnittelun tueksi. Tärkeimpiä perusideoita ja parannuk-sia nykyiseen JOKEen verrattuna ovat pöytien sijoittelu ympyrän muotoon kuten Turussa, salin laajennettavuus ti-lanteen mukaisesti ja työpisteiden jous-tava käyttö salin sisäisestä työnjaosta riippumatta. Tekniikka kuntoon kerralla Analogisten VHF-radioverkon kauko-käyttöjärjestelmän ja teknisen valvon-nan kamerajärjestelmän päivittäminen digitaalisiksi olisi ollut ajankohtaista muutosta riippumatta. JOKEn uusimi-nen antoi kuitenkin näillekin projekteil-le lisää virtaa ja kenties jopa nopeutti niiden toteutusta. Eihän uuteen johto-keskukseen olisi ollut kovinkaan jär-kevää muuttaa vanhojen järjestelmien kanssa.    Teknistä valvontajärjestelmää päi-vitetään myös muilta osin muuton yh-teydessä. Päivittäminen ja digitalisointi parantavat paitsi käytettävyyttä myös kamerajärjestelmän kuvan ja radiojär-jestelmän äänen laatua.    Kun vielä vähäiset lastentaudit saadaan hoidettua, niin keskeisimpien työkalujen voi odottaa porskuttavan pitkälle 2020-luvulle. Edellä kuvatut uudistustyöt toteutetaan pala palalta jo hieman ennen varsinaista muuttoa, jotta uusista välineistä ehditään saada koke-muksia ja mahdollisia ongelmia voidaan ratkaista jo ennen uuteen ympäristöön siirtymistä. Työpisteet identtisiä jokaisessa tehtävässä JOKE-salin pinta-ala pienenee hieman nykyisestä, mutta työpisteiden määrä pysyy kuitenkin entisellään. Lisäksi salia voidaan laajentaa viereisiin toimistoihin ja tarjota näin työpisteitä esimerkiksi yhteistoimintaviranomaisille, jotka tu-kevat meripelastusjohtajan johtamista. Toisaalta taas päivittäistoiminnan vah-dit istuvat nykyistä tiiviimmin yhdessä.  Keskeisin toiminnallinen muu-tos on tiettyyn tehtävään räätälöidyistä työpisteistä luopuminen. Kaikki salin työpisteet ovat käytännössä identtisiä. Uudenlainen audiovisuaalinen järjes-telmä mahdollistaa tämän. Rajojen val-vonta, meripelastuksen johtaminen tai kenttätoiminnan johtaminen onnistuvat


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above