5. valmiusjoukkue juhli 25-vuotista historiaansa

rajamme_vartijat_1_2017

riippumatta siitä, mihin tuoliin on vuo-ron alkaessa sattunut istumaan. Minkä tahansa johtamisessa tai tilannekuvan ylläpidossa tarvittavan järjestelmän tai sovelluksen voi ottaa käyttöön miltä ta-hansa työpisteeltä, ja radioiden käyttö onnistuu niin ikään salin kaikilta työpis-teiltä.    Lisäksi JOKEn käytössä olevien jär-jestelmien kuva voidaan siirtää vieressä toimivan NCC-keskuksen näytöille ja päinvastoin tai vaikkapa johtoryhmän tai yleisjohtajan tiloihin JOKEn yläpar-velle. Tiedon- ja äänensiirto nyt joustavampaa Joustavan tiedonsiirron mahdollistaa uusi tiedonsiirtojärjestelmä, jossa jär-jestelmien kuvia voidaan jakaa tarpeen mukaan yhteen tai useampaan näyt-töön. Järjestelmä mukautuu myös tule-vaisuuden tarpeisiin ilman fyysisiä muu-tostöitä. Järjestelmän rakenne parantaa lisäksi vikaantumisen sietoa nykyiseen järjestelmään verrattuna: tiedonsiirto-järjestelmän komponentin hajotessa menetetään lähtökohtaisesti vain yksi yhteys yhdestä järjestelmästä tai yhteen näyttöön.    Ääni liikkuu saman järjestelmän kautta kuin kuvakin ja noudattaa näin ollen samoja perusperiaatteita. Ääniläh-teiden äänet voidaan ohjata jokaisessa pöydässä joko kuulokkeisiin, kattoon asennettuun työpistekohtaiseen kaiutti-meen tai koko saliin kuuluvaan kaiutti-meen.  Maaliskuun loppupuolella val-mistuva Suomenlahden merivartioston johtokeskus edustaa teknisesti alansa kehityksen huippua. Parasta lienee kui-tenkin AV-järjestelmän tarjoamat mah-dollisuudet muokata ja kehittää keskuk-sen teknisiä toiminnallisuuksia myös tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. 55 RAJAMME VARTIJAT Historiikkitoimituskunnan puheenjohtaja Tommi Salopelto ja kirjailija, merimestari Teemu Tumelius. 5. valmiusjoukkue juhli 25-vuotista historiaansa Suomenlahden merivartioston erikoisyksikkö 5. valmiusjoukkue juhli 25-vuotista taivaltaan 1.2.2017 Kotkassa Merikeskus Vella-mossa. Juhlaan oli kutsuttu valmius-joukkueen nykyisiä ja entisiä jäseniä sekä Rajavartiolaitoksen johtoa ja mer-kittäviä yhteistyötahoja.    Vieraita juhlaan oli saapunut lä-hes 100. Juhlan musiikista vastasi Lap-peenrannan Maasotakoulun Rakuuna-soittokunta johtajanaan kapteeni Riku Lehtinen. Puheiden lisäksi juhlassa luovutettiin museolle materiaalia val-miusjoukkueen käytössä olleista va-rusteista sekä esiteltiin uusi valmius-joukkuemerkki, joka otettiin käyttöön 1.2.2017. Merkki voidaan myöntää hen-kilölle, joka on saanut vaadittavan kou-lutuksen ja toimii tai on toiminut valmi-usjoukkueen tehtävään määrättynä. TEKSTI: Satu Saarivuori • KUVAT: RVL Suomenlahden merivartioston komen-taja Tom Hanén esitti museolle kiitok-sensa pitkästä ja tiiviistä yhteistyöstä.    Yksi juhlan ohjelmanumeroista oli merimestari Teemu Tumeliuksen kir-joittaman, historiikin omaisesti valmi-usjoukkueen vuosista kertovan kirjan julkistus. Kirja kantaa nimeä Rajavar-tiolaitoksen 5. valmiusjoukkue. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden merellinen erikoisjoukko 1992–2017. Kirjan on kustantanut Merivartioston valmius-joukkueen kilta ry. Kustannustoimitta-jana on toiminut Tuula Kousa ja kirjan graafisesta ulkoasusta on vastannut Anders Carpelan.   Ohjelman jälkeen vieraat pääsivät tutustumaan museoon, ja muun muassa normaalisti sisätiloiltaan suljettuna ole-va VMV 11 oli avoinna.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above