Page 57

rajamme_vartijat_1_2017

asiakaslähtöisyyteen, otamme huomi-oon myös kustannustehokkuuden, hen-kilöstön työhyvinvoinnin, osaamisen ja sidosryhmien intressit.    Ruokalan henkilöstö hoitaa am-pumaleirien ruokahuollon Jukajärven leirialueella, siellä päästään usein myös tutustumaan varusmiesten toimintaan paikan päällä. Toisen yksikön toimin-taan osallistumalla ja sitä seuraamalla saamme valtavasti tietoa siitä, millaista ja kuinka rankkaa toiminta on ja tällä perusteella voimme taas parantaa omaa palveluamme.    Varusmiesten muonituksen tavoit-teena on tarjota ravitsemussuositusten mukaisesti ja varusmiespalveluksen vaa-tivuuteen suhteutettuna riittävä energi-an ja proteiinien saanti. Terveellinen ja monipuolinen ruoka on varusmiesten terveyden edistämisen ja suoritusky-vyn turvaamisen kannalta erittäin tär-keää. Ruokalista on Rajavartiolaitoksen muonituspakin mukainen viiden viikon kiertävä lista, joka suunnitellaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Salaattien suosio kasvaa vuosi vuodelta, mikä ilah-duttaa meitä suuresti. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Immolan ruokalassa työskentelee ravit-semispäällikkö, ravitsemistyönjohtaja ja yhdeksän suurtalouskokkia, jotka ovat koulutukseltaan vähintään suurtalous-kokkeja ja osalla on lisäksi tarjoilijan koulutus sekä muita tehtävää tukevia lisätutkintoja. Tehtävänimikkeistä huoli-matta kaikki osallistuvat kaikkiin tehtä-viin siivouksesta VIP-tarjoiluun ja kaik-keen siltä väliltä.   Ruokalan henkilöstö on vaihtunut parin viime vuoden kuluessa useamman henkilön jäätyä ansaitulle eläkkeelle. Henkilöstö on erittäin motivoitunutta, joustavaa ja innostunutta kehittämään toimintaa. Uusilla työntekijöillä on aina tullessaan uusia ideoita ja toimintatapo-ja, joita me ”vanhatkin” olemme valmii-ta kokeilemaan ja ottamaan käyttöön. Kaikkea ei tarvitse tehdä ”niin kuin on 57 RAJAMME VARTIJAT Immolan ruokalassa otetaan huomioon ruokailijoiden toiveet ja tarpeet. Tavoitteena on riittävä energian ja proteiinin saanti. RUOKALAN TILAT KÄYTTÖKIELTOON SISÄILMA-ONGELMIEN TAKIA Immolan esikunta-alueen ruokalan tilat asetettiin käyttökieltoon 13.2.2017 lukien toistaiseksi, kunnes ruokalan tilat on peruskorjattu. Välittömään käyttökieltoon asettamisen taustalla ovat muun muassa useiden Immolan ruokalassa työskentelevien virkamiesten vakavat oirehtimiset. Yleisenä toimintalinjana valtion toimitiloissa havaittavissa sisäilmaongelmissa on, että ongelmia seurataan ja ne ratkaistaan käyttäjien, Senaatti-kiinteistöjen ja työterveyshuollon yhteistyönä ongelmia ennalta torjuvaan toimintatapaan pyrkien.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above