Page 6

rajamme_vartijat_1_2017

   Vuoteen 1931 mennessä jokaiselle vartioasemalle oli saatu omat puhelinyh-teydet. Kolmekymmentäluvulla viestin-täyhteydet kohenivat posti- ja lennätin-laitoksen (PLL) yhteistyön kautta. Linjojen rakentajasta käyttäjäksi Sotien jälkeen lähes kaikki puhelin- ja viestilinjat piti rakentaa uudestaan. Len-nätinyhteyksien ja -linjojen korjaaminen ja rakentaminen aloitettiin yhteistyössä PLL:n kanssa.    Aluksi viestikalusto saatiin sodan-aikaisista rajajääkäripataljoonista. Kalus-toon saatiin mm. kaksi VREH B-radio-asemaa, kenttäkaukokirjoitin ”Hell” sekä partioradioita. Kaukokirjoitin oli uutta viestikalustoa ja sitä käytettiin esikun-nasta yhteydenpitoon toisten rajavar-tiostojen esikuntien kanssa.   1950–60-luvulla huomattiin, että linjatyöt eivät kuulu rajavartioston omaan toimialaan ja Kainuun rajavar-tioston 6 RAJAMME VARTIJAT rakentamia linjoja luovutettiin vähitellen PLL:lle. Näin päästiin tavoite-tilaan, jossa rajavartiosto oli pääasiassa linjojen käyttäjä eikä rakentaja. Rajavar-tiosto hoiti kuitenkin edelleen omien syrjäisten partiomajayhteyksien ylläpi-toa 2000-luvun alkuun saakka, jolloin puhelimien lankalinjat purettiin. Innovatiivista laitekehitystä Ensimmäisen teknillisen ilmaisimen ke-hitti vuonna 1957 Kuusamossa rajaker-santti Yrjö Kottari. Laitteeseen kuului paristo ja soittokello, karhulankaa sekä lyijyllä täytettyjä kiväärihylsyjä, joissa oli lankakiinnikkeet. Lankaan törmäys sai aikaan hälytyksen, joka eteni mekaani-sesti kellolle, ja pirinä hälytti partion tar-kastamaan tilanteen. Käytössä tämä laite osoittautui liian helposti havaittavaksi.    Pari vuotta myöhemmin rajaker-santti Matti Järvinen kehitti Nurmi-hä-lyttimen. Laite hälytti, kun kulkureiteille vedetyt ohuet metallilangat menivät poikki ja virtapiiri katkesi. Tästä kehitet-tiin kenttäkelpoisempi versio TOPU-hä-lytin, joita käytettiin 1980-luvun lopulle saakka.    1960-luvulla kehitettiin ensimmäi-set kuvaavat ilmaisimet, jotka yksinker-taisesti valokuvasivat hälytyslinjan kat-kaisijan. Arkistossa on kuvia esimerkiksi pitkäsäärisistä hirvistä ja jopa lehmistä. Pari vuosikymmentä myöhemmin ra-javartiomestari Eero Karvonen keksi yhdistää aikalaskurin kameraan ja siten saatiin selville ajankohta, jolloin liikkuja oli kulkenut valvotulla alueella. Reaaliaikaiseen valvontaan Rajanylityspaikoille tekniikka tuli mu-kaan 1980-luvulla, kun toimintaa seu-rattiin tv-valvontajärjestelmän kautta. Kun samalla vuosikymmenellä saatiin kauko-ohjattavat mustavalkoiset kame-rat zoomaavalla ja kääntyvällä päällä Valvontalaitteiden asennusta maastoon. Aurinkopaneelit toimivat virtalähteenä.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above