Kommodori Tom Hanén - väitteli tohtoriksi Tutkimusaiheena johtaminen yllättävissä tilanteissa

rajamme_vartijat_1_2017

Kommodori Tom Hanén väitteli tohtoriksi Tutkimusaiheena johtaminen yllättävissä tilanteissa Suomenlahden merivartioston komen-taja, kommodori Tom Hanénin väitöskirja tarkastettiin Maanpuolus-tuskorkeakoulussa perjantaina 17.2.2017.    Väitöskirjan nimi on Yllätysten edessä: Kompleksisuusteoreettinen tul-kinta yllättävien ja dynaamisten tilantei-den johtamisesta. Sotilasjohtamisen alan tutkimuksen kohteena on ollut yllättävä, jatkuvasti muuttuva, monia muuttujia sekä toimijoita ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta sisältävä johtamistilan-ne. Tällaisia ovat esimerkiksi suuronnet-tomuus tai katastrofi.    Väitöskirjaa kiitettiin ajankohtai-seksi, vaikka kirjoittamisprosessi olikin alkanut jo vuonna 2009. Vastaväittäjä Kari Laitinen totesi väitöstyön tarjo-avan välineitä parempaan toimintaan yllättävissä tilanteissa.   Hanénin kiinnostus tutkimusai-heeseen kumpusi käytännön työelämän turvallisuus- ja johtamisongelmista. Hä-nen työssään kohtaamansa yllättävät ja monimuotoiset tilanteet näyttivät kovin erilaisilta kuin teoreettiset mallit, jotka pyrkivät selittämään niitä.   Tutkimuksen mukaan komplek-sisuus muodostuu tilanteeseen moni-en muuttujien kietoutuessa toisiinsa. Tällöin syntyy vaikeasti ennakoitavia ja myös tarkoittamattomia yhteisvaikutuk-sia. Teoriaa on tutkimuksessa peilattu käytännön tilanteisiin, pääasiassa Aasi-an vuoden 2004 tsunamikatastrofiin. 60 RAJAMME VARTIJAT Kompleksisuus vaatii johtamiseen uudenlaista näkökulmaa Tutkimuksesta ilmenee, että komplek-sinen yllättävä tilanne voi muodostua kaikki odotuksemme ylittäväksi katas-trofiksi ja erittäin vaativaksi johtamis-tilanteeksi. Tavallisemmin tällaista kom-pleksista yllättävää tilannetta nimitetään sattumaksi tai mustaksi joutseneksi. ”Musta joutsen” juontaa vanhasta ole-tuksesta, että kaikki joutsenet ovat val-koisia. Mustan joutsenlajin löytyminen Australiasta olikin yllättävä tapahtuma, jota ei osattu odottaa.  Kompleksinen tilanne haastaa johtamisen lisäksi myös ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn, sillä meidän on vaike-aa hahmottaa jatkuvasti muuttuvia yh-teisvaikutuksia. Tärkeimpinä keinoina kompleksisuuden hallitsemiseen on tut-kimuksessa tuotu esille oman toiminnan monimuotoistaminen, ryhmäprosessit sekä oikeanlaisen tasapainon löytämi-nen toiminnan mekaanisuuden ja or-gaanisuuden välille. Tasapainoa täytyy hakea säätämällä johtamista jatkuvasti. Kompleksisuuden aiheuttamat vaati-mukset johtamiselle saattavat aiheuttaa ristiriitoja klassisiin johtamiskäsityksiin verrattuna, mikä voi aiheuttaa toimin-taan kitkaa.    Johtamisen tutkimusalaan lukeu-tuva väitöstilaisuus järjestettiin Meriso-takoulun juhlasalissa Suomenlinnassa. Kustoksena toimi Maanpuolustuskor- Alkupuheenvuorossaan kommodori Hanén esitteli yleisölle tutkimuksensa taustat ja kiinnostavimmat aiheet. keakoulun johtamisen ja sotilaspedago-giikan laitoksen sotilasprofessori, evers-tiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen. Vastaväittäjinä toimivat valtiotieteiden tohtori Juha Martelius ja dosentti Kari Laitinen.    Kommodori Tom Hanén on val-mistunut upseeriksi Maanpuolustus-korkeakoulusta vuonna 1995 ja yleis-esikuntaupseeriksi vuonna 2005. Hän on aiemmin urallaan palvellut muun muassa ulkovartiolaivan päällikkönä, Raja- ja merivartiokoulun korkeakoulu-osaston johtajana sekä rajaturvallisuu-den erityisasiantuntijana Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Vuosina 2001 ja 2002 hän työskenteli SPR:n palveluk-sessa toimien myös valmiusdelegaattina Albaniassa. TEKSTI JA KUVA: Johanna Mäkinen


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above