Page 7

rajamme_vartijat_1_2017

sekä äänikin mukaan kuvaan, niin oli luotu suuntaviivat valvontatekniikan kehittymiseen. Mobiilitekniikan ja lan-gattomien hälytysten siirtojärjestelmien kehittäminen mahdollisti nopean lä-hetin- ja vastaanottoyksiköiden siirron paikasta toiseen.    1990-luvun lama pakotti myös Ra-javartiolaitoksen tehostamaan tekniikan hyödyntämistä.    − Täällä 90-luvulla työskennellyt Harri Ahonen visioi, että tietoteknii-kan avulla voitaisiin saada reaaliaikai-nen valvontakuva ja -ääni ensin omille rajavartioasemille ja jopa myöhemmin tilannekeskuksiin, muistelee ylirajavarti-ja Tapani Kela.    Vuonna 2008 Kainuun rajavar-tiostossa aloitettiin Rajavartiolaitoksen esikunnan vetämä tekniikan kehitystyö, jossa Kainuun osuutena on pureutua eri-tyisesti sensoritekniikkaan. Tapani Kela kertoo, että käytännössä kyse on pitkästä 7 RAJAMME VARTIJAT ketjusta eri laitteita ja laajasta kirjosta eri tekniikoita. Kun kokonaisuuteen lisätään vielä tiedonsiirtotekniikka sekä televerk-ko, kamerat ja ilmaisimet, niin näiden kaikkien toiminnan yhteensovittaminen muodostaa teknisen valvontajärjestel-män. Kajaanissa kehitettiin uusi val-vontajärjestelmä, joka hyödynsi GSM-verkkoa langattomasti. Näin ollen myös syrjäisille rajaseuduille saatiin kohennet-tua hieman operaattorien kuuluvuutta. Valvontalaitteita Suomen vaihteleviin säihin Luonnon olosuhteet ovat jatkuvana haasteena uusien laitteiden kehitystyös-sä. Talvella pakkaset saatavat jäädyttää tekniikkaa. Syksyllä ja keväällä usva hait-taa sensorien kykyä aistia oikein, koska valonsäde ei kulje usvassa.    − Talvisin keskitytään valvontalait-teiden huoltamiseen ja keväällä ne vie-dään sitten toimintakykyisinä maastoon akut täyteen varattuina. Kesällä aurin-kopaneelit toimivat virtalähteinä, joten toivomme aurinkoisia kelejä, haastelee ylirajavartija Pertti Mikkonen.    Muutama vuosi sitten Rajavartio-laitoksessa tekninen ala siirtyi kokonai-suudessaan Rajavartiolaitoksen esikun-nan alaisuuteen. Samalla muodostettiin Kainuun ja Lapin rajavartiostojen tek-niikan henkilöstöstä RVLE:n Pohjoinen palvelualue.    − Työt hoituvat kuten ennenkin ja kumpikin hoitaa oman alueensa teknii-kan. Lisäksi tehdään paljon yhteistyötä muun tekniikan väen ja Valtorin kanssa, kertoo Tapani Kela.    − Kainuussa testataan edelleen eri-laisia vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotta tulevaisuudessa saadaan luotettavia val-vontalaitteita koko Suomen vaihteleviin olosuhteisiin, summaa Pertti Mikkonen RVLE:n Pohjoisen palvelualueen toi-mintaa. Rajavartiomies Jukka Härkönen rajakoiran kanssa valvontalaitteiden tarkastusmatkalla.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above