Page 13

veikko_1_2017

Kaisa Vahteristo Pentti Saarikoski norssina Yksi Helsingin Normaalilyseon ylpeydenai-heista ovat koulun vanhat oppilaat. Jostain syystä vanhan norssin kuva piirtyy aihees-ta puhuttaessa mieleen aina tietynlaisena. Tosiasiassa vaiheikkaan koulun historiaan mahtuu mitä laajin kirjo erilaisia ihmisiä. Hyvävaraisen ja konservatiivisen helsinki-läismiehen muotokuva tuskin pätee kuvaa-maan Norssin värikästä oppilaskuntaa. Yhte-nä räikeimmistä entisistä oppilaista voidaan pitää edesmennyttä Pentti Saarikoskea. Vuonna 1937 Impilahdessa syntynyt Saari-koski kävi nuoruudessaan Helsingin Nor-maalilyseon. Hän aloitti Norssissa syksyllä 1947 ja valmistui ylioppilaaksi vuonna 1954. Nykyään hänet tunnetaan runoilijana, kirjai-lijana, kääntäjänä, käsikirjoittajana ja aikansa ensimmäisenä kohujulkkiksena. Saarikoskea ja hänen kaltaisiaan suomalaisen taiteen suur-nimiä takuulla pidetään Norssille kysymykse-nä ylpeydestä. Pentti Saarikoski ei kuitenkaan suhtautunut kouluun samalla palolla. Saarikoski tunnetaan yleisesti yhteiskun-takriittisistä asenteistaan. Hän oli aina avoin poliittisista näkemyksistään ja toi niitä me-diassa esille myös aikana, jona hänen näke-myksensä poikkesivat rajusti suomalaisen valtavirran ajatuksista. Eräässä vanhassa Un-derground- Veikossa julkaistussa haastatte-lussa hän nimitti itseään kommunisti-intel-lektuelliksi. Saarikoski, yksi tunnetuimmista vanhoista norsseista, ei millään tapaa sovi tuohon valheelliseen vanhan norssin muot-tiin. Toisaalta voimme kiistellä siitä, sopiiko siihen muottiin kukaan. Teoksessaan Euroopan reuna Saarikoski kir-joitti tähyilleensä oppitunneilla ulos ikku-nasta samaan tapaan kuin kuka tahansa ny-kypäivänkin opiskelija. ”Talvisin Johanneksen kentän luistinradalla harjoitteli kaunoluistelija, oliko hänen ni-mensä nyt Leena Pietilä, ja rehtori laitatti koulun ikkunoihin maitolasit, etteivät pojat vilkuilisi tytön sääriä.” Samaisessa teoksessa kuvaili hän kouluai-kaansa seuraavin sanoin: ”Koulussa minuun iskostui tämä inho, että joku kuvittelee ole-vansa kyllin viisas opettaakseen muita, minä haluan oppia kaiken itse.” ”Rehtori laitatti koulun ikkunoihin maitolasit, etteivät pojat vilkuilisi tytön sääriä.” Veikko 1/2017 13


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above