Page 20

veikko_1_2017

Mielipide Kaisa Vahteristo Feminismin paikka koulussa Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä on Chimamanda Ngozi Adichien vuonna 2012 ilmestynyt teos, jossa Adichie ottaa kan-taa sukupuolen aiheuttamiin ongelmiin ja epäkohtiin. Kirja jaetaan vuonna 2017 kai-kille Suomen yhdeksäsluokkalaisille osana ISOT-hanketta (Itsenä Olemisen Tärkeydes-tä). Tavoitteena on avata tasa-arvokeskuste-lua ja opettaa nuorille ihmisten yhdenvertai-suudesta monikulttuurisesta näkökulmasta. Hanke on herättänyt runsaasti keskustelua mediassa, eivätkä kaikki suinkaan ole siitä mielissään. Ylen toimittaja Sanna Ukkola esitti helmikuun alussa vastalauseen. Kolum-nissaan Miksi lapsille pakkosyötetään ide-ologiaa? Ukkola kyseenalaistaa kirjan paikan kouluissa. Vastapainona Adichien teokselle perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perus-ta julkaisi vastikään Epäneutraalin sukupuo-likirjan, joka koostuu erinäisistä sukupuolta käsittelevistä puheenvuoroista. Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä selit-tää Adichien omin sanoin, kuinka feminismi ajaa jokaisen etuja. Kirjassa nostetaan esille epätasa-arvon erilaisia ilmentymiä. Se ker-too naisista, joita vähätellään ja hyssytellään. Miehistä, joita opetetaan vihaamaan arkuut-taan ja herkkyyttään. Ihmisistä, joiden yksi-löllisyys ja todelliset ominaisuudet peitetään sukupuolesta johtuvalla leimalla. Kirja itsessään ei hetero- ja cisnormatiivi-suudessaan ole mielestäni lähestulkoon tar-peeksi edistyksellinen. Tietysti jo epäkoh-tien tuominen julkisuuteen ja keskustelun herättäminen ovat valtavan tärkeitä asioita, mutta tahdon kuitenkin jatkossa nähdä kou-luissa jaettavan materiaalia joka puhuu fe-minismistä myös sukupuolivähemmistöjen kannalta ja ottaa siten huomioon jokaisen. Mielestäni on väärin jakaa nuorille binääris-tä sukupuolikäsitystä tukevaa materiaalia ja vieläpä esittää se materiaali feminismin yti-menä. Kirja ja itse hanke ovat tästä huoli-matta hyvä alku tasa-arvokasvatuksen saralla ja avaavat kouluissa tärkeitä keskusteluja. Koska oma mielipiteeni Adichien teoksesta on tämä, tuntuu omituiselta ajatella jonkun pitävän sitä liian radikaalina julkaisuna kou-luihin. Kirja yksinkertaisesti kertoo miesten ja naisten olevan samanarvoisia ja nostaa esille tilanteita, joissa tämä sukupuolten vä-linen tasa-arvo ei toteudu. Mitä pelottavaa tällaisessa tekstissä voi olla? Johtuuko vasta-hakoisuus pelkästään ikävistä ennakkoasen-teista, joita otsikossa oleva f-sana herättää? Hankkeeseen ja itse teokseen kohdistuvaa vastahakoisuutta on perusteltu sillä, ettei -ismien paikka ole kouluissa. Sanna Ukkola kutsuu kampanjaa opinahjojen politisoimi-seksi. Hämmentävää tässä kuitenkin on se, että suomalainen koulutusjärjestelmä itses-sään perustuu tasa-arvolle ja kaikkien ihmis-ten yhdenvertaisuudelle, samoin Suomen Tasavallan perustuslaki. Siispä tasa-arvokes- "Nyt lähtee taas." -Hannes Vieth 20 Veikko 1/2017


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above